V nákupnom košíku máte: 0 ks
Košík je prázdny.

Obchodné podmienky

home-background

Informácie pre spotrebiteľa a právo odstúpiť od zmluvy v prípade zmlúv uzatvorených na diaľku a zmlúv uzatvorených mimo obchodných priestorov

1. Hlavné vlastnosti tovaru alebo služieb v rozsahu zodpovedajúcom danému nosiču a tovaru či službám  sú obsiahnuté v objednávacom formulári na www.www.azcd.cz.

2. Totožnosť obchodníka: AZCD Music Media Manufacture, sro , IČO: 17401330, sídlo : Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne oddiel C vložka 129

3. Zemepisná adresa obchodníka je Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika a jeho telefónne číslo: 530 343 375, 513 034 043, e-mailová adresa: info@azcd.cz

4. Prevádzkareň obchodníka Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika. 

5. Celková cena vrátane daní, prípadne spôsob výpočtu a určenia ceny služby, sú stanovené v objednávkovom formulári, a to vrátane nákladov za dopravu, dodanie alebo poštovné a akékoľvek ďalšie náklady. 

6. Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku použité na uzavretie zmluvy sa nelíšia od základnej sadzby účtovanej prevádzkovateľom týchto prostriedkov. 

7. Podmienky platby, dodania a plnenia, lehotu, do ktorej sa obchodník zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach. Súčasťou všeobecných obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok podmienky vybavovania sťažností; 

8. V prípade dodania tovaru (kúpnej zmluvy) je možné odstúpiť od zmluvy, viď Informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.

9. Právo odstúpiť od zmluvy nie je poskytnuté v prípadoch zmluvy o službách (o vytvorení diela) potom, čo tieto služby boli v plnom rozsahu poskytnuté, pričom plnenie týchto zmlúv začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa as jeho vedomím, že akonáhle obchodník svoje záväzky zo zmluvy úplne splní, stratí právo odstúpiť od zmluvy. Právo odstúpiť nemá spotrebiteľ ani v prípade, že sa jedná o tovar vyrobený podľa požiadaviek spotrebiteľ alebo tovar prispôsobený osobným potrebám. 

10. Na dodaný tovar sa vzťahuje zákonná záruka za súlad tovaru so zmluvou v dĺžke 24 mesiacov. Pri vykonaní služby poskytuje zhotoviteľ záruku v dĺžke 6 mesiacov. 

11. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať v odôvodnených prípadoch zálohu alebo platbu vopred. 

12. Obsah vyrábaných médií bude dodávaný digitálne vo formáte bežného CD, DVD alebo USB či analógovo na gramofónovej doske a MC. 

13. Spotrebiteľ je v prípade sporu so zhotoviteľom oprávnený domáhať sa svojho práva na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Toto právo sa uplatňuje návrhom podaným podľa ustanovenia § 20n zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa k nasledujúcej inštitúcii: 

Česká obchodná inšpekcia 

Štefanská 567/15 120 00 Praha 2 – Nové Mesto 

webové stránky: www.coi.cz

Informácie vyššie uvedené tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo obchodných priestorov a bez výslovného súhlasu zmluvných strán ich nemožno meniť.

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky

Obsah košíka
Celkem: 0,00 
Zobraziť košík
Vrátiť sa k nakupovaniu